hatteres open eredeti

Távkapcsolat az OPEN-nel

Elérhetőségeink!

A vonalas számokon hétfőtől - csütörtökig +36-1 399 0659, +36-1 399 0660,
mobil számainkon hétfőtől - péntekig vagyunk elérhetők. (lásd: Kapcsolatok )

Frissítve: 2019.09.06

Jelenleg 3 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

 
 

Licencszerződés OPEN szoftverre

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
(End-User Licence Agreement - EULA)
AZ OPEN Szoftverház Kft. SZOFTVERTERMÉKEINEK HASZNÁLATÁHOZ

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN!

A jelen OPEN Végfelhasználói Licencszerződés ("OVLSZ") egy jogilag kötelező szerződés ön (mint magánszemély, vagy mint jogi személy), és az OPEN Szoftverház Kft. (a továbbiakban: OPEN), mint a fent nevezett szoftvertermék (továbbiakban SZOFTVERTERMÉK) szerzői jogának tulajdonosa között, mely magában foglalhatja a kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és az "online" vagy elektronikus dokumentációt. A SZOFTVERTERMÉK telepítésével, másolásával vagy más módon történő használatával ön kötelező érvénnyel vállalja jelen OVLSZ feltételeit. Amennyiben nem ért egyet jelen OVLSZ feltételeivel, ne telepítse, illetve ne használja a SZOFTVERTERMÉKET.

SZOFTVERTERMÉK LICENC

Jelen SZOFTVERTERMÉKET szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik. A SZOFTVERTERMÉK használata engedélyezett, de tulajdona nem száll át a felhasználóra.

1. A LICENC TERJEDELME

Jelen OVLSZ az alábbi jogokat biztosítja önnek:

1.1. Alkalmazás Szoftver

Ön jogosult telepíteni és használni a SZOFTVERTERMÉK egy példányát egyetlen számítógépen.

1.2. Hordozható számítógép

Ha Ön megvásárolta ezen SZOFTVERTERMÉKET, és annak elsődleges felhasználója, jogosult átmásolni ezen SZOFTVERTERMÉKET saját hordozható számítógépére, feltéve, hogy Ön a licenc kizárólagos felhasználója, azt nem osztja meg mással.

1.3. Többszörös Licenc Csomag

Ön jogosult továbbá tárolni vagy telepíteni a SZOFTVERTERMÉK egy példányát egy olyan adattároló egységen, mint például egy hálózati szerveren, melyet kizárólag arra használ, hogy a SZOFTVERTERMÉKET belső hálózaton keresztül más számítógépeire telepítse vagy azon futtassa. Ebben az esetben azonban minden egyes olyan számítógéphez, amelyre a SZOFTVERTERMÉKET telepíti vagy futtatja, külön licencet kell beszereznie és azt az adott géphez hozzárendelnie. A SZOFTVERTERMÉK licence nem osztható meg, és nem használható egyidejűleg különböző számítógépekre.

1.4. Biztonsági Másolat

Ön jogosult egy másolatot készíteni a szoftverből biztonsági célokra, arra az esetre, ha az eredeti SZOFTVERTERMÉK elveszne vagy megsérülne. A biztonsági másolat nem használható fel semmilyen egyéb célra.

1.5. Dokumentáció Másolásának Tilalma

Ön az 1.4. szerinti biztonsági másolaton kívül a SZOFTVERTERMÉKHEZ kapott dokumentációkat (leírások, segédletek, felhasználói kézikönyv) nem másolhatja le.

1.6. Oktatási Verzió

Ön az 1.1. és 1.2. szerinti felhasználásra korlátozottan jogosult. A SZOFTVERTERMÉK által előállított végeredményeket csak oktatási célokra használhatja. Tilos ezen végeredmények bárminemű felhasználása gazdasági-, társadalmi- és egyéb nem oktatási célú tevékenységeihez. Ezen korlátozás megsértése a Szerzői Jogi Törvény megsértését jelentik annak összes jogkövetkezményével együtt. Az OPEN az Önök megkeresése esetén alkalmanként engedélyt adhat a dokumentáció vagy egyes részeinek oktatási segédletként történő másolására, vagy valamely ilyen anyagba történő "beemelésére".

2. Szerzői jog

A SZOFTVERTERMÉK (beleértve többek között minden olyan képet, fényképet, animációt, videó- és hangfelvételt, zenét, szöveget és mini-applikációt, melyek a SZOFTVERTERMÉKNEK részei), összes nyomtatott dokumentációnak és a SZOFTVERTERMÉK minden másolatának tulajdonosi és szerzői jogai az OPEN-t vagy annak szállítóit illeti meg. A SZOFTVERTERMÉKET a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Ezért a SZOFTVERTERMÉKET bármilyen más szerzői jog által védett anyaghoz hasonlóan kell kezelnie, azzal a kitétellel, hogy a SZOFTVERTERMÉKET csak egyetlen számítógépre telepítheti, amennyiben az eredeti példányt kizárólag biztonsági másolás vagy tárolás céljából őrzi meg. A SZOFTVERTERMÉKHEZ tartozó nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

3. Egyéb Jogok és Korlátozások

3.1. Belső Felépítés Elemzése, Visszafordítás, Visszafejtés

A SZOFTVERTERMÉKET (annak alkalmazásait, adatbázisait és más komponenseit) tilos visszafordítani, visszafejteni vagy belső felépítését elemezni, (a forráskódot a tárgykódból kinyerni), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

3.2. Tárgykód

Ön nem jogosult a SZOFTVERTERMÉK alkalmazások és az adatbázis eredeti tárgykódjait és eredeti dokumentációját megváltoztatni.

3.2. Az Alkotóelemek elkülönítése

A licenc a SZOFTVERTERMÉKRE mint egységes termékre érvényes. Annak alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

3.3. A SZOFTVERTERMÉK újraelosztása

A SZOFTVERTERMÉK bárminemű újraelosztása szigorúan tilos. Az újraelosztás magában foglalja a harmadik személy részére történő átadást, (beleértve a hálózati hozzáférést és más belépési módokat), valamint a SZOFTVERTERMÉK eladását, bérbeadását, leasingjét vagy kölcsönzését.

3.4. Jogok átruházása

Ön nem jogosult átruházni a SZOFTVERTERMÉK szerzői jogát és más, a SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jogot harmadik személyre.

4. Terméktámogatás

Az OPEN a SZOFTVERTERMÉKHEZ kapcsolódó terméktámogatást biztosíthat az Ön részére (a továbbiakban "Terméktámogatás").

A Terméktámogatás igénybevételét a felhasználói kézikönyvben, az "online" dokumentációban, és/vagy egyéb, az OPEN által rendelkezésre bocsátott anyagokban leírt OPEN irányelvek és programok szabályozzák. Minden kiegészítő szoftver kód, melyet a Terméktámogatás részeként bocsátanak az Ön rendelkezésére, a SZOFTVERTERMÉK részének tekintendő, és a jelen OVLSZ előírásainak és korlátozásainak hatálya alá esik. A Terméktámogatás részeként az Ön által az OPEN rendelkezésére bocsátott műszaki információkat az OPEN üzleti céljaira felhasználhatja, ideértve a terméktámogatás és fejlesztés céljára szolgáló felhasználást is. Az ilyen műszaki információkat az OPEN nem fogja olyan ás módon nem értékesítheti.

5. Frissítések

Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK megjelölése "upgrade", vagy "frissítés", a SZOFTVERTERMÉK használatához megfelelő licenccel rendelkező, az OPEN által frissítésre jogosult elismert termékkel kell rendelkeznie. Az "upgrade/frissítés" megjelölésű SZOFTVERTERMÉK felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés (upgrade) alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen OVLSZ előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK az Ön által korábban egységes termékként licencbevett szoftvercsomag egyik elemének frissítése, a SZOFTVERTERMÉKET kizárólag az egységes programcsomag részeként használhatja illetve ruházhatja át, és egynél több számítógépen való alkalmazásra nem különítheti el.

6. SZOFTVERTERMÉK kétféle adathordozón

A SZOFTVERTERMÉKET egyszerre több típusú adathordozón megkaphatja. Tekintet nélkül a kapott adathordozó típusára és méretére, Ön csak a saját számítógépén alkalmazható egyik fajta adathordozót használhatja. A másik adathordozót nem használhatja másik számítógépen, illetve nem telepítheti arra. Nem veheti, illetve adhatja kölcsön, bérbe, haszonbérbe, illetve más módon nem ruházhatja át aSZOFTVERTERMÉKET a másik adathordozóról harmadik személy részére.

7. Megszüntetés

Egyéb jogokra való jogfenntartás nélkül az OPEN visszavonhatja a jelen OVSZL-t, amennyiben Ön a jelen OVSZL-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ilyen esetben Ön köteles megsemmisíteni a SZOFTVERTERMÉK minden másolatát és alkotóelemét.

8. Érvényes jogszabályok

A SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jelen OVLSZ-re azon ország jogszabályai vonatkoznak, amelyben megvásárolták.

9. Korlátozott garanciavállalás

Az OPEN garantálja, hogy (a) a SZOFTVERTERMÉKEK a kísérő írásos anyagoknak teljes mértékben megfelelően fognak működni az átvételtől számított 12 azaz tizenkét hónapig, valamint, hogy (b) minden, az OPEN által nyújtott Terméktámogatás meg fog felelni a vonatkozó írásos anyagoknak, melyekkel Önt az OPEN ellátta, és az OPEN terméktámogató szakemberei minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat megoldják. Egyes államok és törvénykezések nem teszik lehetővé egy benne foglalt garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik. Amennyiben avonatkozó jog megengedi, a SZOFTVERTERMÉK garanciájára vonatkozó korlátozás 90 azaz kilencven nap.

Az OPEN semmilyen felelősséget nem vállal a SZOFTVERTERMÉKEK által kiállított bizonylatok alapadatainak a rendszerbe történő helytelen, hibás vagy hiányos bevitelével kapcsolatban. Az adatok helyességének ellenőrzése a Felhasználó feladata.

10. Fogyasztói jogorvoslat

Az OPEN-nek és szállítóinak teljes felelősségvállalása és az Ön kizárólagos jogorvoslata az OPEN választása szerint történik, vagy (a) a vételár - ha volt ilyen - visszatérítésével, vagy (b) az olyan SZOFTVERTERMÉK megjavításával vagy cseréjével, amely nem felel meg az OPEN korlátozott garanciájának, és amelyet Ön visszaküld az OPEN részére számlájának másolatával együtt. Ez a korlátozott garancia nem érvényes, ha a SZOFTVERTERMÉK hibáját baleset, rongálás, helytelen- vagy nem használat okozta. Minden csere SZOFTVER garanciája az alábbi két időtartam közül a hosszabbra érvényes: az eredeti garanciális idő fennmaradó részére, illetve 30 azaz harminc napig. A Magyarország területén kívül történt vásárlás esetén sem ezeket a cseréket, sem más terméktámogatást nem garantál az OPEN annak bizonyítása nélkül, hogy ön a terméket az OPEN hiteles kizárólagos képviselőjétől vásárolta.

11. További garanciák hiánya

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl sem az OPEN, sem szállítói nem ismernek el semmilyen más, kifejezett vagy beleértett garanciát és feltételt, így - a teljesség igénye nélkül - sem a kereskedelmi forgalmazással kapcsolatos, sem egy meghatározott célra való alkalmassággal, jogosultsággal és a törvények meg-nem sértésével kapcsolatos, a SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó garanciát vagy feltételt, sem a támogatási szolgáltatások nyújtására vagy annak sikertelenségére vonatkozóan. E korlátozott garancia speciális jogosítványokat ad Önnek. Ön olyan további jogokkal is rendelkezhet, amelyek az egyes államok törvénykezéseiben különbözőek.

12. A felelősség korlátozása

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl sem az OPEN, sem szállítói nem tehetők felelőssé semmi olyan speciális, véletlenül bekövetkező, közvetett vagy következményes károsodásért, (beleértve többek között az üzleti haszon elmaradását, az üzlet megszakadását, az üzleti információk elveszését vagy bármilyen más anyagi veszteséget), amelyek a SZOFTVERTERMÉKEK használatából, használatára való képtelenségből, vagy a támogatási szolgáltatás nyújtásából, vagy annak sikertelenségéből származnak, még abban az esetben sem, ha az OPEN-t tájékoztatták ilyen károsodás lehetőségéről. A jelen OVLSZ kikötéseinek értelmében az OPEN teljes felelőssége semmilyen esetben sem haladja meg az alábbi két összeg közül a nagyobbat: az ön által a SZOFTVERTERMÉKÉRT fizetett vásárlási árat vagy 5.000 HUF-t, azonban ha Ön Támogatási Szolgáltatási Megállapodást kötött az OPEN-nel, az OPEN teljes, a Támogatási Szolgáltatásra vonatkozó felelőssége a Támogatási Szolgáltatási Szerződés kikötései alapján érvényes. Mivel egyes államok vagy törvénykezések nem engedik meg a felelősség kizárólagossá tételét vagy korlátozását, lehet, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak.

13. Nincs Garancia

Amennyiben ön a VIA WEB DOWNLOAD SZOFTVERTERMÉKET vásárolta, a következő garancia KIVÉTEL vonatkozik Önre: Az OPEN kifejezetten eláll minden, ezen SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó garanciától. A SZOFTVERTERMÉK és a kapcsolódó dokumentáció "úgy, ahogy van" ("as is") került az Ön birtokába, kifejezett vagy beleértett garancia vagy bármely más feltétel nélkül, így, a teljesség igénye nélkül, beleértett kereskedelmi garanciák és feltételek, különleges célra való megfelelési vagy a törvény meg nem sértési garancia nélkül. A SZOFTVERTERMÉK használatából illetve teljesítéséből származó teljes kockázat kizárólag önt terheli.